“Το νέο επαγγελματικό profil του εκπαιδευτικού στον λόγο της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών και η Καθολικά Παιδαγωγούμενη Κοινωνία”

Τέυχος 24

“Το νέο επαγγελματικό profil του εκπαιδευτικού στον λόγο της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών και η Καθολικά Παιδαγωγούμενη Κοινωνία”

Μαρία Μήτση-Αναγνώστου

Σελίδες  101 – 126

Περίληψη


Η ανάγκη προώθησης συστημικών αλλαγών στον τομέα της εκπαίδευσης, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο, συνδέεται με μια σαφή στροφή, ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα, προς ένα ικανοκεντρικό μοντέλο

εκπαίδευσης, προσανατολιζόμενο στην ανάγκη για συνεχή και δια βίου μάθηση. Πρόκειται για την ανάδυ-
ση ενός νέου παιδαγωγικού μοντέλου, της λεγόμενης «Καθολικά Παιαγωγούμενης Κοινωνίας», που βασί-
ζεται στην «καταρτισιμότητα», την ανάπτυξη, δηλαδή, της ικανότητας του ατόμου να μαθαίνει σε όλη τη

διάρκεια της ζωής του, αξιοποιώντας τους μηχανισμούς συμβολικού ελέγχου, τις λεγόμενες «τεχνολογίες

του εαυτού». Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού τοποθετείται στο επίκεντρο του εν-
διαφέροντος, όπως καταδεικνύει ο αναπτυσσόμενος, ιδιαίτερα κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, επιστη-
μονικός και θεσμικός λόγος γύρω από την ανάγκη «κατασκευής» ενός νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου.

Βασιζόμενη μεθοδολογικά στην κριτική βιβλιογραφική έρευνα, η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει

την ιδιαίτερη σημασία που αποκτά σήμερα ο λόγος της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών για το νέο επαγ-
γελματικό profil του εκπαιδευτικού, όπως αυτό αναπλαισιώνεται στο συγκείμενο της Καθολικά Παιδαγω-
γούμενης Κοινωνίας του Bernstein.

Κατέβασε το άρθρο