Συγκριτική μελέτη μαθητών Λυκείου εντός δομών παιδικής προστασίας και μαθητών Λυκείου γενικού πληθυσμού ως προς την Αυτοαποτελεσματικότητα και την Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων

Τεύχος 30

“Συγκριτική μελέτη μαθητών Λυκείου εντός δομών παιδικής προστασίας και μαθητών Λυκείου γενικού πληθυσμού ως προς την Αυτοαποτελεσματικότητα και την Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων”

Αλεξάνδρα-Μαρία Σαγρή, Αγγελική Γενά, Αναστάσιος Ασβεστάς

Σελίδες 12 – 30

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί συγκριτική μελέτη εφήβων λυκείου γενικού πληθυσμού και εφήβων ιδρυματικής φροντίδας ως προς τις στρατηγικές λήψης επαγγελματικής απόφασης και την αποτελεσματικότητα. Η μελέτη αφορά 50 εφήβους, 25 για κάθε ομάδα στόχου. Με την χρήση σταθμισμένων ερωτηματολογίων προσπαθήσαμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το αν το περιβάλλον, εντός του οποίου ζουν, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λήψης επαγγελματικής απόφασης αλλά και την αυτοαποτελεσματικότητά τους. Τα συμπεράσματα από την έρευνα μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω μελέτη αναφορικά με τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών ιδρυματικής φροντίδας, τις συναισθηματικές ανάγκες τους και την στήριξη την οποία χρειάζονται, καθώς προέρχονται ήδη από ένα προβληματικό περιβάλλον.

Κατέβασε όλο το άρθρο