Παρέχουμε Ηθική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας; Εντάσσοντας τη δεοντολογία σε ένα οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στις δομές Συ.Ε.Π. της χώρας μας

Τεύχος 30

“Παρέχουμε Ηθική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας; Εντάσσοντας τη δεοντολογία σε ένα οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στις δομές Συ.Ε.Π. της χώρας μας”

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, Δημήτριος Γαϊτάνης

Σελίδες 111 – 133

Περίληψη

Σύμφωνα με δύο ψηφίσματα (2004, 2008) του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παροχή στους πολίτες αποτελεσματικών και ισότιμων υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.), οι οποίες αξιολογούνται διαρκώς μέσω συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να συνιστά βασική προτεραιότητα των εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών για τη δια βίου μάθηση, την καταπολέμηση της ανεργίας και την κοινωνική συνοχή. Η τήρηση ηθικών αρχών αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια ποιότητας της Συ.Ε.Π., το οποίο δεν αναφέρεται μόνο στην ατομική συμβουλευτική συνεδρία, αλλά σε ολόκληρη την οργάνωση, τη λειτουργία και τα αποτελέσματα μιας υπηρεσίας ή και μιας στρατηγικής Συ.Ε.Π. σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στο παρόν άρθρο εξηγείται τόσο η ένταξη κριτηρίων δεοντολογίας στην αξιολόγηση της ποιότητας της Συ.Ε.Π. όσο και η αλληλεξάρτηση όλων των κριτηρίων ποιότητας με τη δεοντολογία της Συ.Ε.Π. με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης όλων των εμπλεκόμενων σε υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και την ισότιμη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, την παροχή και την αξιολόγησή της.

Κατέβασε όλο το άρθρο