«Παγκόσμια εκπαιδευτική ατζέντα» και «πολιτικές της γνώσης»: σύγχρονοι «τόποι» και «λόγοι»

Τεύχος 28

«Παγκόσμια εκπαιδευτική ατζέντα» και «πολιτικές της γνώσης»: σύγχρονοι «τόποι» και «λόγοι»

Γεώργιος Πασιάς & Δημήτριος Φωτεινός

Σελίδες 75 – 107

Περίληψη

Στη μελέτη επιχειρείται η κριτική ανάλυση του σύγχρονου εκπαιδευτικού φαντασιακού, όπως αυτό συγκροτείται στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής και «παγκόσμιας εκπαιδευτικής ατζέντας» και επηρεάζει τις σχέσεις «γνώσης εξουσίας» στη διαμόρφωση των «πολιτικών της γνώσης» στο χώρο της εκπαίδευσης. Υποστηρίζεται ότι η «ατζέντα» αυτή συναρθρώνεται από «λόγους» (discourses) και «πρακτικές» (practices), που ελέγχονται από την επικράτηση της «τεχνοεπιστήμης», της ιδεολογίας της αγοράς και του νεοφιλελεύθερου τεχνοκρατικού παραδείγματος. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι οι σύγχρονες «βιο-πολιτικές της γνώσης» διατρέχονται από τις έννοιες της «δια βίου μάθησης», των «ικανοτήτων», των «δεικτών ποιότητας», της αποτελεσματικότητας και της «επιτελεστικότητας», ασκούν ισχυρές επιδράσεις στα προγράμματα σπουδών και το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, στις διαδικασίες της μάθησης, στις ικανότητες των μαθητών, στα προσόντα των εκπαιδευτικών. Ο σύγχρονος βιοπολιτικός έλεγχος είναι ρευστός και άυλος, ασκείται μέσα από δίκτυα, βασίζεται στις «πολιτικές των αριθμών», την διακυβέρνηση και τον έλεγχο εξ αποστάσεως και επιβάλλει την προστακτική μιας «καθολικά παιδαγωγούμενης κοινωνίας» σε συνθήκες επισφάλειας και αβεβαιότητας.

Κατέβασε όλο το άρθρο