“Η αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας και το «προσχολικό» PISA”

Uncategorized

“Η αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας και το «προσχολικό» PISA”

Ευστρατία Σοφού

Σελίδες 64 – 81

Περίληψη

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να διερευνήσει και να αναλύσει κριτικά τη Διεθνή Μελέτη της Πρώιμης

Μάθησης και Ευημερίας των Παιδιών (IELS), μια νέα έρευνα του ΟΟΣΑ που έχει στόχο τη διεθνή συγκρι-
τική και σταθμισμένη αξιολόγηση παιδιών ηλικίας 5 ετών που φοιτούν στην προσχολική εκπαίδευση. Στο

άρθρο υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί ένα «προσχολικό PISA» και η εισαγωγή της,

μια προσπάθεια αλλαγής του εκπαιδευτικού «παραδείγματος» της προσχολικής εκπαίδευσης και της αξι-
ολόγησης της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το άρθρο εξετάζει το προη-
γούμενο έργο του ΟΟΣΑ στην προσχολική εκπαίδευση και παρουσιάζει και αναλύει την IELS με στόχο να

αναδειχθεί ο «λόγος» που παράγει και οι πρακτικές που προωθεί. Στο κείμενο συνοψίζονται επίσης, τα

σημαντικότερα σημεία εστίασης της κριτικής που έχει δεχθεί η μελέτη και επισημαίνονται οι πιθανές συ-
νέπειες από την εφαρμογή της στην εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική πράξη.

Κατέβασε το άρθρο