“Εκπαιδευτικοί και δια βίου μάθηση: Πέρα από τη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη”

Τέυχος 24

“Εκπαιδευτικοί και δια βίου μάθηση: Πέρα από τη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη”

Αντωνία Σαμαρά

Σελίδες 82 -100

Περίληψη


Η εργασία εξετάζει διαφορετικές μορφές/εκδοχές δια βίου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, σε συνάρτηση
με το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν. Διερευνώνται έτσι διαδοχικά η επιμόρφωση
ως τύπος δια βίου εκπαίδευσης, η επαγγελματική ανάπτυξη στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και, τέλος,
το ζήτημα των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, όπως αυτό διαμορφώνεται στον δημόσιο λόγο τα τελευταία
χρόνια. Στόχος μας είναι η ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών των τάσεων αυτών και η ανίχνευση

της σημερινής κατάστασης και του τρόπου με τον οποίο αυτή επηρεάζει την ταυτότητα του εκπαιδευτι-
κού και τη συγκρότησή του ως εκπαιδευτικού υποκειμένου. Τέλος, θίγεται το ζήτημα συλλογικών μορφών

επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσης των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ως μελών μιας κοινότητας
μάθησης στο πλαίσιο του σχολείου.

Κατέβασε το άρθρο