“Γυμνάσιο και Λύκειο στην Ελλάδα: Δεδομένα μιας διαχρονικής έρευνας με επιμέρους συγκριτικές αναφορές κυρίως στο εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας”

Τεύχος 3

“Γυμνάσιο και Λύκειο στην Ελλάδα: Δεδομένα μιας διαχρονικής έρευνας με επιμέρους συγκριτικές αναφορές κυρίως στο εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας”

Παναγιώτης Ξωχέλλης

Σελίδες

Περίληψη

Ο καθηγητής Ξωχέλλης στο άρθρο που ακολουθεί παρουσιάζει τα σημαντικότερα ευρήματα μιας διαχρονικής έρευνας που διεξήχθη τα τελευταία 20 χρόνια (1980–2000) στο Ελληνικό Β΄θμιο Σχολείο και των δύο κύκλων. Η έρευνα εστιάζει κυρίως στη μελέτη των μεθόδων διδασκαλίας σε πέντε βασικά μαθήματα (Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Φυσική, Μαθηματικά ), όπως και σε βασικές διαστάσεις της σχολικής ζωής στην ίδια αυτή βαθμίδα εκπαίδευσης. Με βάση τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας ο συγγραφέας καταλήγει σε μια σειρά προτάσεων για συγκεκριμένες “επείγουσες” μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την άρση των διαπιστούμενων προβλημάτων.

t-3-1