“Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση στις Επιστήμες της Αγωγής των εκπαιδευτικών των “Θετικών” Επιστημών: ανορθολογικοί άνεμοι, επιστημολογικές θύελλες”

Τεύχος 16-17

“Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση στις Επιστήμες της Αγωγής των εκπαιδευτικών των “Θετικών” Επιστημών: ανορθολογικοί άνεμοι, επιστημολογικές θύελλες”

Κώστας Ραβάνης

Σελίδες

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την βασική εκπαίδευση των μελλοντικών και την επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών στις Επιστήμες της Αγωγής, με έμφαση σε αυτούς/ές οι οποίοι/ες έχουν σπουδές στις αποκαλούμενες σχηματικά “θετικές” επιστήμες. Αφού τίθεται το ζήτημα της απόστασης από τη μια πλευρά μεταξύ των προβληματισμών και αναζητήσεων στο χώρο στον οποίο λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις και στην επιστημονική κοινότητα και από την άλλη της άσκησης συγκεκριμένων πολιτικών, συζητείται το θέμα των διαφορετικών πλαισίων μέσα στα οποία επιβάλλεται να πραγματοποιούνται δράσεις για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και παρουσιάζονται δυο καινοτομικά παραδείγματα βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη Γαλλία και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται αναφορά στις ευρύτερες κοινωνικές αλλά και στις ατομικές επιπτώσεις των εκπαιδευτικών από την έλλειψη θεσμικής μέριμνας στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Κατέβασε το άρθρο