“Φιλοσοφικοί Προσανατολισμοί των Αναλυτικών Προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο (1996-2010): Ζητήματα Συνέχειας και Αλλαγής”

Τεύχος 22

“Φιλοσοφικοί Προσανατολισμοί των Αναλυτικών Προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο (1996-2010): Ζητήματα Συνέχειας και Αλλαγής”

Σταυρούλα Φιλίππου – Γιασεμίνα Καραγιώργη
Σελίδες 63 – 100

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επιχειρεί τη συστηματική σύγκριση των σκοπών των γνωστικών αντικειμένων για τη δημοτική εκπαίδευση, όπως διατυπώνονται στα προηγούμενα (1996) και νέα (2010) αναλυτικά προ- γράμματα (ΑΠ) για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως προς τους φιλοσοφικούς προ- σανατολισμούς που τα διαπνέουν, προκειμένου να διαγνωσθεί πιθανή συνέχεια ή αλλαγή τους. Στο άρθρο αυτό παρατίθενται με συντομία θέματα ορισμού και έρευνας στο πεδίο μελέτης των ΑΠ και επε- ξηγείται το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμορφώνονται τα νέα ΑΠ στην Κύπρο. Η μεθοδολογία συνδύασε τεχνικές ανάλυσης περιεχομένου και λογοθετικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης παρου- σιάζονται ανά γνωστικό αντικείμενο και στη συνέχεια συζητούνται συνολικά στο πλαίσιο των συνεπα- γωγών τους σε θέματα θεωρίας ΑΠ, έρευνας στο πεδίο προγραμμάτων, καθώς και αλλαγής-αναθεώρη- σης των ΑΠ στο συγκεκριμένο συγκείμενο.

Κατέβασε το άρθρο