Υποβολή εργασιών

Οδηγίες για τις αποστελλόμενες προς δημοσίευση εργασίες

Υποβολή εργασιών

Το περιοδικό δέχεται εργασίες οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί αυτοτελώς, εν όλω ή εν μέρει σε άλλο περιοδικό ή υποβληθεί προς δημοσίευση σε άλλο έντυπο και η έκταση των οποίων δεν υπερβαίνει (συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας, των σημειώσεων κλπ) τις πέντε χιλιάδες (5.000) λέξεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά εργασιών

Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανωνυμία κατά την προώθηση της εργασίας στους κριτές, τα στοιχεία του/των συγγραφέα/ων
(ονοματεπώνυμο, επιστημονική – επαγγελματική ιδιότητα, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο εργασίας και οικίας καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα ολίγων γραμμών) γράφονται σε ξεχωριστό κείμενο. Σε ξεχωριστό κείμενο υποβάλλεται επίσης εκτεταμένη περίληψη στα αγγλικά (500-750 λέξεις) και σύντομη περί-ληψη στα ελληνικά (150 λέξεις). Το κείμενο γράφεται σε word, Times New Roman, 12 pt, διάστιχο 1,5. Πίνακες, διαγράμματα και σχήματα πρέπει να παρουσιάζονται σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του κειμένου και να δηλώνεται η ακριβής θέση στην οποία πρέπει να τοποθετηθούν εντός του κειμένου.
Οι σημειώσεις παρατίθενται στο τέλος του κειμένου (endnotes) και όχι ως υποσημειώσεις (footnotes).
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές παρατίθενται εντός παρενθέσεως στο κείμενο περιλαμβάνοντας κατά σειράν το επώνυμο του
συγγραφέα, κόμμα, το έτος έκδοσης, και (όπου απαιτείται αριθμός σελίδας) άνω και κάτω τελεία, και ο αριθμός της σελίδας π.χ. (King, 1984) ή (King, 1984:12). Στο τέλος της εργασίας, και μετά τις σημειώσεις, ακολουθεί ο πίνακας της βιβλιογραφίας στο πρότυπο του παραδείγματος που ακολουθεί:

Βιβλία
Hans Ν. (1958). Comparative Education: A Study of Educational Factors and Traditions, London, Routledge and Keagan Paul.
Άρθρα σε βιβλία
Rust, V.D. & Kenderes, A. (2011). “Paulston and Paradigms“, in Weidman, J.C. & Jacob, W.J, (eds.), Beyond the Comparative: Advancing Theory and Its Application to Practice,
Sense Publishers,
pp. 19-29.

Άρθρα σε περιοδικά
Kazamias, A. M. (1970). “Woozles and Wizzles in the Methodology of Comparative Education”, Comparative Education Review, 14, No.3, pp. 255-261.
Κείμενα στο διαδίκτυο
Williams, J. (2009). Is Online Learning a Solution for Crash-Strapped California Schools?, Newstechworld.com, 14/06/09. http://www.technewsworld.com/story/Is _Online_Learning_a_Solution_for_Crash_Strappcd_Califomia_Schools_67316.html?wlc
= 1246358289. Προσπελάστηκε στις 15 Ιουνίου 2009.

Κρίση των εργασιών

Η Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση εφαρμόζει για την επιλογή των εργασιών που θα δημοσιευτούν το «τυφλό σύστημα κριτών». Αμέσως μετά την υποβολή τους, οι υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες από τη Συντακτική Επιτροπή σε δύο κριτές, ειδικούς στο αντικείμενο της εργασίας. Σε περίπτωση θετικής κρίσης και από τους δύο κριτές, ειδικούς στο αντικείμενο της εργασίας. Σε περίπτωση θετικής κρίσης και από τους δύο κριτές, οι εργασίες δημοσιεύονται σε χρόνο ο οποίος εξαρτάται από τον προγραμματισμό της Συντακτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μεταξύ τους διαφωνίας, η Συντακτική Επιτροπή αποφασίζει για τον αν η εργασία θα παραπεμφθεί προς διόρθωση από το συγγραφέα, κατά τις υποδείξεις των κριτών. Υπό την προϋπόθεση ότι οι διορθώσεις ικανοποιούν τη Συντακτική Επιτροπή, αποφασίζεται η δημοσίευση της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, οι συγγραφείς ενημερώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα για την τύχη της εργασίας του.

Υπογραμμίζεται ότι:

1. Η έγκριση ενός άρθρου από τη Συντακτική Επιτροπή δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την αποδοχή εκ μέρους της των απόψεων του συγγραφέα.
2. Τα ονόματα των κριτών δεν είναι ανακοινώσιμα στους συγγραφείς.
3. Τα κείμενα των εργασιών δεν επιστρέφονται.
4. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική αναδημοσίευση και αναπαραγωγή κειμένων που δημοσιεύονται στο
περιοδικό, χωρίς γραπτή άδεια των επιστημονικών υπευθύνων και του εκδότη. Τα εκδοτικά δικαιώματα (copyright) των δημοσιευμένων άρθρων, σχολίων κ.α., συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων, ανήκουν στην ΕΛΕΣΔΕ.