“Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στην εκπαίδευση και ο ρόλος του Διευθυντή”

Τέυχος 24

“Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στην εκπαίδευση και ο ρόλος του Διευθυντή”

Δημήτρης Σταύρου

Σελίδες 168 – 190

Περίληψη


Ο Διευθυντής του ελληνικού δημόσιου σχολείου ασχολείται από τη μια πλευρά με διαχειριστικά/γραφειο-
κρατικά θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία της σχολικής του μονάδας – ως εκτελεστικό όρ-
γανο της εξουσίας – και από την άλλη οφείλει να ανταποκριθεί στον ρόλο του ως ηγέτης ενός σύγχρονου,

συνεργατικού και αποτελεσματικού σχολείου. Παράλληλα, η φιλοσοφία του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ εκ-
φράζεται στην εκπαίδευση με μορφές οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο αντιπαραθέσεων και έντονων

συζητήσεων. Ωστόσο, η ελληνική εκπαιδευτική διοίκηση διατηρεί τα παραδοσιακά αντανακλαστικά της με
κύρια χαρακτηριστικά τη ρευστότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων και την αμυντική συνδικαλιστική νοοτροπία.

Κατέβασε το άρθρο