“Το δικαιωμα στην εκπαιδευση και οι ισες εκπαιδευτικες ευκαιριες. Ιδεολογικές προσεγγίσεις και εννοιολογικές διασαφηνίσεις”

Τεύχος 11-12

“Το δικαιωμα στην εκπαιδευση και οι ισες εκπαιδευτικες ευκαιριες. Ιδεολογικές προσεγγίσεις και εννοιολογικές διασαφηνίσεις”

Κώστας Φασούλης

Σελίδες

Περίληψη

Η αναζήτηση των ιδεολογικοπολιτικών στοιχείων που σηματοδότησαν το δημόσιο πολιτικό και συνδικαλιστικό λόγο για το δικαίωμα στην εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές πολιτικές τα τελευταία είκοσι χρόνια, επιβάλουν πρωταρχικά την ιδεολογικοπολιτική προσέγγιση, αναζήτηση και διασαφήνιση των παραπάνω εννοιών. Το κοινωνικό δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί προϊόν της μακρόχρονης μετασχηματιστικής πορείας όλων των πολιτικών θεωριών για τα κοινωνικά δικαιώματα με αποτέλεσμα να συνδέεται άρρηκτα με τα ιδιαίτερα ιδεολογικά και εννοιολογικά γνωρίσματά τους. Το γεγονός αυτό οδήγησε τις πρώτες δεκαετίες μετά το 1950 στην ερμηνεία του άρθρου 13 του Διεθνούς Συμφώνου για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα του Ο.Η. Ε. με στόχο μέσα από έναν ιδεολογικό συγκερασμό να προσδιοριστούν οι ελάχιστες κοινά αποδεκτές προϋποθέσεις ικανοποιητικής παροχής του δικαιώματος στην εκπαίδευση. Αντίστοιχα, οι ιδεολογικές εκδοχές της ελευθερίας και της ισότητας των ευκαιριών ως φιλοσοφική και πολιτική διεργασία του συνόλου των κοινωνικών θεωριών και την παράλληλη ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους, κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα, οδήγησαν αφενός στις εκδοχές της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών, τόσο ως αποτέλεσμα των διαφόρων ιδεολογικών προσεγγίσεων, όσο και ως επιστημονική ερευνητική πολυδιάστατη αποτίμηση αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις δυσκολίες της πλήρους αποσαφήνισης της έννοιας της ισότητας. Η διαρκής όμως επιστημονική αναζήτηση αξιοποιώντας τα πορίσματα των ερευνών, προσέδωσε πολυδιάστατη έννοια στην ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών θεωρώντας ότι αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά από τους επιδιωκόμενους στόχους της.
Η μελέτη αυτή οριοθετεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να ενταχθεί η μελέτη του δημόσιου πολιτικού και συνδικαλιστικού λόγου για το δικαίωμα στην εκπαίδευση και τις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα με την ένταξή της στην Ε.Ε. και το συνεπακόλουθο άνοιγμα της κοινωνίας στα ευρωπαϊκά ιδεολογικά ρεύματα.

Κατέβασε το άρθρο