“«Τάσεις» στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. η μεταλλαγή ενός εργαλείου ανάλυσης σε μέσο χειραγώγησης εκπαιδευτικής πολιτικής”

Τεύχος 8

“«Τάσεις» στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. η μεταλλαγή ενός εργαλείου ανάλυσης σε μέσο χειραγώγησης εκπαιδευτικής πολιτικής”

Δημήτρης Ματθαίου

Σελίδες

Περίληψη

Η αναζήτηση και ο εντοπισμός των «τάσεων» στις διεθνείς εκπαιδευτικές εξελίξεις αποτελεί προνομιακό πεδίο δράσης δύο τουλάχιστον ομάδων ενδιαφέροντος: των ειδικών επιστημόνων της αγωγής και των πολιτικών. Οι πρώτοι χρησιμοποιούν συχνά τις τάσεις ως εργαλείο ανάλυσης, προκειμένου να βγάλουν σε τάξη και να κατανοήσουν ένα κόσμο από τη φύση του πολύπλοκο και πρωτεϊκό, που μοιάζει συχνά άναρχος και χαοτικός. Οι δεύτεροι αναζητούν στις τάσεις στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ορθότητα των πολιτικών που προτείνουν. Στην εργασία που ακολουθεί εντοπίζονται τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των δύο αυτών κατηγοριών τάσεων και σχολιάζεται κριτικά η προσχηματική και εν πολλοίς στρεβλωτική χρήση του αναλυτικού εργαλείου στο πολιτικό επίπεδο· η μεταλλαγή, με άλλα λόγια, ενός εργαλείου ανάλυσης σε μέσο χειραγώγησης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Κατέβασε το άρθρο