“Σχολικά Εγχειρίδια και Πρόγραμμα Σπουδών. ‘Αλλαγή παραδείγματος’ στις πολιτικές της γνώσης στην ελληνική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (1997-2007)”

Τεύχος 13

“Σχολικά Εγχειρίδια και Πρόγραμμα Σπουδών. ‘Αλλαγή παραδείγματος’ στις πολιτικές της γνώσης στην ελληνική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (1997-2007)”

Γιώργος Φλουρής – Γιώργος Πασιάς

Σελίδες

Περίληψη

Σκοπός του άρθρου είναι να διερευνήσει τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις πολιτικές της γνώσης στο χώρο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1997-2007 με έμφαση στα νέα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι η μεταρρύθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) και η συγγραφή των νέων σχολικών εγχειριδίων (ΣΕ) συνιστούν ‘αλλαγή παραδείγματος’ στις πολιτικές της γνώσης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (1982-1996). Το κείμενο διακρίνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται σε βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά το πλαίσιο των σύγχρονων πολιτικών της γνώσης και αναλύονται η σχέση των ΠΣ με τα ΣΕ, καθώς και ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά των σχολικών εγχειριδίων. Ακολουθεί μια ιστορικοσυγκριτική προσέγγιση των πολιτικών της γνώσης στις δύο περιόδους και παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που συγκροτούν τη μεταβολή του παραδείγματος στο πεδίο των προγραμμάτων σπουδών. Στο τρίτο μέρος, περιγράφονται αναλυτικά τα δομικά στοιχεία του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ που επηρέασαν το περιεχόμενο των ΣΕ, οι προδιαγραφές συγγραφής και εκπόνησης των νέων σχολικών εγχειριδίων και παρατίθεται η συγκριτική αξιολόγηση των δομολειτουργικών στοιχείων των ΣΕ στις δύο περιόδους ως ενδεικτικό στοιχείο της «αλλαγής παραδείγματος».

Κατέβασε το άρθρο