“Συνεργατικές πρακτικές επαγγελματικής μάθησης και συνανάπτυξης εκπαιδευτικών: Περιπτώσεις ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής”

Τέυχος 24

“Συνεργατικές πρακτικές επαγγελματικής μάθησης και συνανάπτυξης εκπαιδευτικών: Περιπτώσεις ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής”

Ευμορφία Τηλιγάδα

Σελίδες 147 – 167

Περίληψη


Οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο σηματοδοτούν μια αλλαγή του«εκπαιδευτικού
παραδείγματος» στον χώρο της εκπαίδευσης. Κυρίαρχο υποκείμενο της εκπαιδευτικής αλλαγής είναι όχι
μόνο ο εκπαιδευτικός, ο οποίος νοείται ως ενεργό μέλος μιας εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και ο ίδιος

ο σχολικός οργανισμός που σταδιακά μετασχηματίζεται σε μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης. Η ανα-
γκαιότητα διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης υπαγορεύεται από τις απαιτήσεις της εξελισσόμενης και

πολλαπλά απαιτητικής κοινωνίας της γνώσης και η ανάπτυξη ενδοσχολικών συνεργατικών πρακτικών

εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο της οργανωμένης κοινότητας μάθησης όσο και του εξελισσόμενου εκπαι-
δευτικού. Σκοπός της παρούσας μελέτης -μέσα από την παρουσίαση αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας

που διεξήχθη σε 105 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ιδιωτικών Σχολείων (Απρίλιος – Μά-
ιος 2017)– είναι να επιχειρηθεί μια κριτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων σχετικά με το: α) πώς και σε

ποιο βαθμό έχει δημιουργηθεί «κουλτούρα συνεργασίας» μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου, β) πώς
σχετίζονται οι συνεργατικές μορφές μάθησης που λαμβάνουν χώρα σ ́ ένα σχολείο με την επαγγελματική
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

Κατέβασε το άρθρο