“Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση του Βελγίου και της Ιρλανδίας”

Τεύχος 2

“Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση του Βελγίου και της Ιρλανδίας”

Νίκος Παπαδάκης, Mark Murphy & Θεοδώρα Ροζάκη

Σελίδες

Περίληψη

H παρούσα μελέτη εξετάζει τις πολιτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Αναλύονται οι περιπτώσεις του Βελγίου και της Ιρλανδίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σχέση αυτών των πολιτικών με τις γενικότερες εξελίξεις στην εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη, κι ειδικότερα με τις εξελίξεις που σχετίζονται με την Ανώτατη Εκπαίδευση μετά και την εκκίνηση της διαδικασίας δόμησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Διακήρυξη της Bologna και Bologna Follow Up Process).

Η μελέτη συγκροτείται ουσιαστικά από τρία, αλληλεπιδρώντα, μέρη. Εκκινεί από τη θεωρητική συζήτηση αναφορικά
με τους πολιτικούς και οικονομικούς όρους συγκρότησης των πολιτικών για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Ανώτατη Εκπαίδευση και
τη σχέση αυτών των πολιτικών με τις μακρο-οικονομικές στοχεύσεις μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τις πολιτικές απασχόλησης, ειδικά υπό το φως της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση.
Ακολουθεί η συνοπτική φαινομενολογική παρουσίαση των δυο επιμέρους εθνικών περιπτώσεων. Η μελέτη καταλήγει στην συγκριτική- ερμηνευτική ανάλυση, εντοπίζοντας τάσεις αλλά και ερμηνευτικά ενδιαφέρουσες αποκλίσεις, που επιτρέπουν την ανάδυση και θεμελίωση προβληματισμών οι οποίοι σχετίζονται γενικότερα με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική στα πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια-Βίου μάθησης.

Κατέβασε το άρθρο