“Ο «λόγος» ΟΟΣΑ-ΕΕ περί σχολικής εκπαίδευσης: Λογοδοσία, αξιολόγηση και ο ρόλος της ηγεσίας”

Τέυχος 24

“Ο «λόγος» ΟΟΣΑ-ΕΕ περί σχολικής εκπαίδευσης: Λογοδοσία, αξιολόγηση και ο ρόλος της ηγεσίας”

Μαραμπέα Άρτεμις

Σελίδες 129 – 146

Περίληψη


Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η διερεύνηση του τρόπου συνάρθρωσης του λόγου ΟΟΣΑ-ΕΕ σε σχέση με

τη σχολική εκπαίδευση υπό το πρίσμα της Θεωρίας του Λόγου των Laclaou- Mouffe και της Κριτικής Ανά-
λυσης Λόγου του Fairclough. Στο επίκεντρο τοποθετούνται οι έννοιες της λογοδοσίας και της αξιολόγη-
σης ως επικυρίαρχα κομβικά σημεία του λόγου που νοηματοδοτούν αντίστοιχα και τα βασικά εκπαιδευτικά

προτάγματα της ποιότητας και βελτίωσης. Έμφαση αποδίδεται και στην ηγεσία του σχολείου ως ο ενδιά-
μεσος παράγοντας προσαρμογής του σχολείου στις εξωτερικές απαιτήσεις. Το βασικό συμπέρασμα είναι

ότι στο λόγο ΟΟΣΑ- ΕΕ ενυπάρχει μια πιθανή αντίφαση. Απ’ τη μια πλευρά, προτάσσονται αξιολογικά και
λογοδοτικά συστήματα που εδράζονται σε ετεροκαθορισμένα πρότυπα απόδοσης, διεθνή συγκριτικά τεστ

και αριθμητικές κλίμακες κατάταξης. Απ’ την άλλη πλευρά, στον ποσοτικοποιημένο αυτό λόγο γίνεται συ-
χνή αναφορά σε σημαίνοντα που σχετίζονται με την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου (ισότητα ευκαιριών,

συνεργατικά δίκτυα, αλληλεγγύη, κ.α) ενώ, ταυτόχρονα, έμφαση αποδίδεται και στην εσωτερική αξιολόγηση
και λογοδοσία η οποία κομίζει, με όρους επιτελεστικότητας (performativity), τα δικά της, διαφοροποιητικά,

κομβικά σημεία: συνεργατική μάθηση, αυτοέλεγχος, νέος επαγγελματισμός. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ο ρό-
λος της ηγεσίας είναι αντιφατικός καθώς αποτελεί εξισορροπητικό παράγοντα μεταξύ των απαιτήσεων

της εξωτερικής αξιολόγησης, της ατομικής ικανότητας και της συλλογικής αυτολογοδοσίας.