“«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»: Μελέτη Διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών”

Τεύχος 16-17

“«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»: Μελέτη Διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών”

Παναγιώτης Αναστασιάδης, Ευαγγελία Καγκά, Διονύσιος Λουκέρης, Παναγιώτης Μαντάς, Πέτρος Τραντάς

Σελίδες

Περίληψη

Ο σχεδιασμός του «Νέου Σχολείου», φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτοντας τον μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η επιμόρφωσή του εκπαιδευτικού προβάλλει ως πρωταρχική ανάγκη καθώς συνδέεται με τον μετασχηματισμό του σε ενεργό και κριτικό συνδημιουργό του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε το «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, το οποίο ανταποκρίνεται στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός ενός επιμορφωτικού προγράμματος εκπαιδευτικών οφείλει να λάβει υπόψη του τις εμπειρίες και τα βιώματα των επιμορφούμενων προκειμένου να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας . Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των πρώτων περιγραφικών αποτελεσμάτων της μελέτης διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο του Μείζονος προγράμματος Επιμόρφωσης.

Κατέβασε το άρθρο