“Κριτική Ανάλυση της Διδακτικής και Μαθησιακής Λειτουργίας των Διδακτικών Εγχειριδίων”

Τεύχος 13

“Κριτική Ανάλυση της Διδακτικής και Μαθησιακής Λειτουργίας των Διδακτικών Εγχειριδίων”

Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

Σελίδες

Περίληψη

Κριτήρια αξιολόγησης των διδακτικών εγχειριδίων
Θανάσης Τριλιανός”]Λόγω του ουσιαστικού έργου που επιτελούν στη μαθησιακή διαδικασία τα διδακτικά εγχειρίδια σήμερα και του γεγονότος ότι έχουν διατυπωθεί ποικίλες ενδιαφέρουσες απόψεις για τα χαρακτηριστικά του καλού διδακτικού εγχειριδίου τα τελευταία χρόνια, στην παρούσα επιστημονική εργασία παρουσιάζεται εναλλακτική πρόταση σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των διδακτικών εγχειριδίων, η οποία αποτελεί προϊόν σύνθεσης ερευνητικών πορισμάτων και προσωπικών εμπειριών και στην οποία διακρίνονται τέσσερις βασικοί άξονες κριτηρίων που διαμορφώθηκαν κυρίως με βάση την αντίληψη των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για το καλό διδακτικό εγχειρίδιο.

Κατέβασε το άρθρο