“Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά”

Τεύχος 16-17

“Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά”

Κυριακή Πετράκη, Μιχάλης Δαμανάκης

Σελίδες

Περίληψη

Οι διάφορες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι ο σημαντικότερος χώρος χρήσης και καλλιέργειας της ελληνικής, ενώ ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά. Οι δυο μεγάλες κατηγορίες εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα σχολεία της ελληνικής διασποράς είναι:1) οι ομογενείς και 2) οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί. Η κατηγορία των ομογενών εκπαιδευτικών διακρίνεται σε επιμέρους υποκατηγορίες κυρίως με βάση την κατάρτισή τους. Το άρθρο αναφέρεται τόσο στην αρχική κατάρτιση των αποσπασμένων και ομογενών εκπαιδευτικών, όσο και στις διάφορες μορφές επιμόρφωσής τους.
Για τους μεν αποσπασμένους εκπαιδευτικούς η αρχική τους κατάρτιση είναι κατά κανόνα ξένη προς το αντικείμενο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά, ενώ τα ζητήματα της επιμόρφωσής τους δεν έχουν μέχρι σήμερα θεσμικά πλήρως διευθετηθεί. Όσον αφορά τους ομογενείς εκπαιδευτικούς η αρχική τους κατάρτιση διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, ενώ ως προς την επιμόρφωσή τους, παρατηρείται μια σταδιακή ανάληψη της ευθύνης από την ελληνική πολιτεία, η οποία έγινε απτή με την ψήφιση του νόμου 2413/96, αλλά και τη χρηματοδότηση των «Προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», ένα εκ των οποίων ήταν και είναι και το πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τύποι και οι μορφές επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος καθώς και τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν από τις παραπάνω διαδικασίες.

Κατέβασε το άρθρο