“Καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια: Το πρόγραμμα «Δαίδαλος»”

Τεύχος 22

“Καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια: Το πρόγραμμα «Δαίδαλος»”

Iωάννου Ν. Παρασκευόπουλου, Πολυξένης Ι. Παρασκευοπούλου

Περίληψη

Στους πρωταρχικούς σκοπούς του σχολείου, όπως καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι η καλλιέργεια των λεγόμενων διανοητικών ικανοτήτων των παιδιών, όπως είναι οι λειτουργίες της πρόσληψης, της μνήμης, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής σκέψης. Με τις ικανότητες αυτές έχει προικιστεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η καθεμία εκτελεί διαφορετικό νοητικό έργο: η πρόσληψη, για να αποκωδικοποιούμε, να ερμηνεύουμε και να κατανοούμε το εισερχόμενο στο νου μας υλικό· η μνήμη, για να αποθηκεύουμε, να διατηρούμε και να ανακαλούμε τις εμπειρίες – μαθήσεις μας σε μεταγενέστερο εύθετο χρόνο· η κριτική σκέψη, για να αναλύουμε, να ταξινομούμε, να συσχετίζουμε και να αξιολογούμε το εισερχόμενο στο νου μας υλικό κατά τρόπους και συνδυασμούς που ορίζουν οι κανόνες της λογικής, ώστε το παραγόμενο προϊόν να είναι η μία, η κοινή, η λογική λύση· και η δημιουργική σκέψη, για να αναζητούμε και να βρίσκουμε, μέσω μιας ελεύθερου τύπου πνευματικής συμπερασματικής διεργασίας, πολλές ιδέες και εναλλακτικές πιθανές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Και μάλιστα, οι ιδέες – λύσεις αυτές να είναι πρωτότυπες, πρωτόγνωρες, καινοτόμες, «έξυπνες»!