“Η πλαισίωση της αλλαγής ως μέσο διασφάλισης/διατήρησης της νομιμοποίησης και της διαχείρισης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης: To παράδειγμα της Κύπρου (2008-13)”

Τέυχος 24

“Η πλαισίωση της αλλαγής ως μέσο διασφάλισης/διατήρησης της νομιμοποίησης και της διαχείρισης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης: To παράδειγμα της Κύπρου (2008-13)”

Μαρία Αθανασίου

Σελίδες  191 – 213

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την έννοια της «εκπαιδευτικής αλλαγής» και στοχεύει στη σκιαγράφηση

της πλαισίωσής της από την επίσημη Κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς με-
ταρρύθμισης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικότερα, εστιάζει στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση (ΕΜ) που

προτάθηκε και εφαρμόστηκε από την Κυβέρνηση Χριστόφια την περίοδο 2008-2013, η οποία ανακόπηκε
και τέθηκε υπό αξιολόγηση από τη διαδεχθείσα Κυβέρνηση Αναστασιάδη. Διενεργώντας αρχειακή έρευνα,
πλαισιωμένη μεθοδολογικά από την Ανάλυση Περιεχομένου και την Ερμηνευτική, η μελέτη καταλήγει στην
εισήγηση ότι η διττή πλαισίωση της αλλαγής ως «δημόσιο εγχείρημα» και ως διαδικασία που θα επιφέρει
τη «βελτίωση» της εκπαίδευσης, της κοινωνίας και της οικονομίας, λειτούργησε ως μηχανισμός, τόσο για
τη διασφάλιση και τη διατήρηση της απαιτούμενης συναίνεσης και νομιμοποίησης της μεταρρύθμισης, όσο
και για τη διαχείριση της ίδιας της αλλαγής. Από αυτή τη διττή πλαισίωση της αλλαγής πηγάζουν κάποια
επιμέρους χαρακτηριστικά της, τα οποία, επίσης, αναδεικνύονται στην παρούσα μελέτη.

Κατέβασε το άρθρο