“Η λογική της σύγκρισης – Σύγκριση ως μέθοδος ή ως βασικός τρόπος σκέψης στον έλεγχο των υποθέσεων;”

Τεύχος 1

“Η λογική της σύγκρισης – Σύγκριση ως μέθοδος ή ως βασικός τρόπος σκέψης στον έλεγχο των υποθέσεων;”

Μιχάλης Κελπανίδης

Σελίδες

Περίληψη

Στο πρώτο μέρος της εργασίας εξετάζεται, αν η σύγκριση αποτελεί τη βασική λογική λει­τουργία στην τεκμηρίωση γνωστι­κών ισχυρισμών γενικά. Για παράδειγμα, η υπόθεση «εάν p, τότε και μόνον τότε q» συνεπάγεται λογικά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, η οποία πληροί τη συνθήκη q χωρίς να πληροί και τη συνθήκη p. Η p είναι αναγκαία και επαρκής προϋπό­θεση της q. Ο έλεγχος αυτής της υπόθεσης πραγματοποιείται με τη συστηματική σύγκριση των περιπτώσεων που πληρούν την συνθήκη p με εκείνες που δεν πληρούν την p, ώστε να διαπιστωθεί αν οι πρώτες – και μόνο οι πρώτες – πληρούν και τη συνθήκη q. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται κριτικά οι θέσεις των φαινομενολόγων και των «εθνομεθοδολό­γων» όσον αφορά την υποτιθέμενη «μοναδικότητα» του κάθε πολιτισμού, η οποία, κατά τους ισχυρι­σμούς, δεν επιτρέπει τη σύγκρισή διαφορετικών πολιτισμών με γενικές κατηγορίες, ώστε η λογική συνέπεια αυτής της θεώρησης είναι ο πολιτιστικός σχετικισμός. Στο τρίτο μέρος γίνεται ανα­φορά σε συγ­κριτικές έρευνες της Κοινωνιο­λογίας, οι οποίες ακολουθώντας την παράδοση των μεγάλων κλασσικών της Κοινωνιολογίας εφαρμόζουν στη σύγκριση των κοινωνιών γενικές κατηγορίες για να οικοδομήσουν καθολικές θεω­ρίες. Αναφορά γίνεται εδώ στο παράδειγμα της μακροκοινωνιολογικής θεωρίας του Μαρξ, σύμφωνα με την οποία όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός της καπιταλιστικής ανάπτυξης μιας κοινωνίας τόσο υψηλότερος είναι και ο βαθμός της προλεταριοποίησης. Αυτή η νομοτελειακή πρόταση (ανε­ξάρτητα από το γεγονός ότι δεν επιβε­βαιώθηκε εμπειρικά) διατυπώ­νεται στην ορολογία των γενικών κατηγοριών «καπιταλιστική» και «προλεταριο­ποίη­ση», τις οποίες ο Μαρξ εφαρμόζει καθο­λι­κά σε όλες τις κοινωνίες.

Κατέβασε το άρθρο