Η κοινωνική διάσταση ως ισχυρός λόγος διακυβέρνησης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης

Uncategorized

“Η κοινωνική διάσταση ως ισχυρός λόγος διακυβέρνησης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης”

Αντιγόνη Σαρακινιώτη

Σελίδες: 98 – 119

Περίληψη

H παρούσα μελέτη ιχνηλατεί τον λόγο (discourse) της κοινωνικής διάστασης στην πολιτική της Διαδικασίας της Μπολόνια. Ειδικότερα, η ανάλυση εστιάζει στους μετασχηματισμούς των στόχων και των μέσων διαμόρφωσης, προώθησης και υλοποίησης της εν λόγω πολιτικής. Στόχος είναι η συστηματική αποτύπωση και η ερμηνεία του αναδυόμενου λόγου για την κοινωνική διάσταση ως στοιχείου διακυβέρνησης στην ανώτατη εκπαίδευση του ευρωπαϊκού χώρου σήμερα. Η έρευνα επικεντρώνεται στα ανακοινωθέντα των υπουργικών συναντήσεων από το 2001 έως το 2020. Από την ανάλυση προκύπτουν τέσσερις φάσεις εξέλιξης της μακροχρόνιας πολιτικής διαδικασίας για την κοινωνική διάσταση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η υιοθέτηση το 2020 ενός κοινού προτύπου αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της κοινωνικής διάστασης της δίνει τον ρόλο μιας γενικής ρυθμιστικής αρχής του σύνθετου πεδίου της ανώτατης εκπαίδευσης με σκοπό την πραγμάτωση του «κοινωνικού» στο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Το στοιχείο αυτό, όπως τουλάχιστον υποστηρίζεται, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα τυποποιημένο πλαίσιο εξ αποστάσεως διακυβέρνησης του κοινωνικού ρόλου του πανεπιστημίου με συγκεκριμένες παραδοχές, στόχους και μέσα για την πρακτική υλοποίησή τους.

Κατέβασε το άρθρο