“Η ιστορική διαδρομή της Πολιτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τον 20ο αιώνα”

Τεύχος 20 -21

“Η ιστορική διαδρομή της Πολιτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τον 20ο αιώνα”

Δέσποινα Καρακατσάνη

Σελίδες 154-173

Περίληψη

Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζεται η πορεία ένταξης του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (ΚΠΑ) στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τη διάρκεια του 20ού αι. και η ιστορική εξέλιξη των διαφόρων παραδειγμάτων πολιτικής διαπαιδαγώγησης.
Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι προσπάθειες ένταξης σκοπών και περιεχομένων μάθησης σχετικών με την παιδεία του πολίτη στα αναλυτικά προγράμματα ως τις αρχές του 20ού αι. Αναλύονται στη συνέχεια οι βασικοί άξονες της ‘Αγωγής του Πολίτου’ κατά τη μεταπολεμική περίοδο σε συνάρτηση με τα κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά της ιδιόμορφης αυτής περιόδου.
Στο δεύτερο μέρος ανιχνεύονται τα χαρακτηριστικά του μαθήματος κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση του πολίτη εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου κατά τη δεκαετία του 1990 και του 2000 αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης του τρίτου μέρους. Στο τελευταίο μέρος του άρθρου καταγράφονται τα προβλήματα που διαπιστώνονται σήμερα στη διδασκαλία της κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης και γίνονται προτάσεις βελτίωσης των περιεχομένων και των τρόπων διδασκαλίας.

Κατέβασε το άρθρο