“Η εμπειρική διερεύνηση της βίας στο σχολικό χώρο: Ουσιαστικά ζητήματα και μεθοδολογικοί προβληματισμοί”

Τεύχος 10

Φάκελοι: Βία στο σχολείο και όψεις πολιτειότητας

“Η εμπειρική διερεύνηση της βίας στο σχολικό χώρο: Ουσιαστικά ζητήματα και μεθοδολογικοί προβληματισμοί”

Ιωάννα Τσίγκανου

Σελίδες

Περίληψη

Τα φαινόμενα βίαιης, παρεκκλίνουσας και γενικότερα αντισυμβατικής συμπεριφοράς των μαθητών στη χώρα μας χρειάζονται μεγαλύτερη θεωρητική εμβάθυνση και συστηματική εμπειρική διερεύνηση ώστε να διαφανούν οι πραγματικές διαστάσεις αλλά και παράμετροι του ζητήματος και να αποφευχθούν παραπλανητικές ή μεγιστοποιημένες εικόνες, παραστάσεις και αναπαραστάσεις που δεν διευκολύνουν την κατανόηση και την αντιμετώπισή του. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Τονίζεται η σημασία της θεωρητικής πραγμάτευσης του θέματος με τρόπο που να καλύπτονται οι θεωρητικές ανάγκες δόμησης ενός εργαλείου ικανού να ερμηνεύσει τα υπό συζήτηση φαινόμενα, στάσεις, πρακτικές και οι συναρτώμενοι μεθοδολογικοί προβληματισμοί για την εμπειρική διερεύνηση του ζητήματος της σχολικής βίας με τη βοήθεια και των θεωρητικών ερμηνευτικών εργαλείων προς την κατεύθυνση της αποκωδικοποίησης του βασικού ιστού της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στον οποίο ανιχνεύονται και αναδεικνύονται ως δομικά του στοιχεία η άμεση ή η έμμεση βία.

Κατέβασε το άρθρο