“Επαγγελματισμός και μετάβαση από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής στην εργασία στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση της Αγγλίας και της Σκοτίας”

Τεύχος 16-17

“Επαγγελματισμός και μετάβαση από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής στην εργασία στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση της Αγγλίας και της Σκοτίας”

Ευανθία Συνώδη

Σελίδες

Περίληψη

Τελευταία στο εξωτερικό, γίνονται μεταρρυθμίσεις σχετικές με την εισαγωγική περίοδο των εκπαιδευτικών, για να προαχθεί ο επαγγελματισμός τους, αλλά υπάρχει διαφωνία πάνω στο τι είναι ο επαγγελματισμός. Στην εργασία αυτή εξετάζεται αν η ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική βοηθάει τις νηπιαγωγούς στη μετάβασή τους από τη βασική εκπαίδευση στο επάγγελμα, όπως αυτό ορίζεται από κοινωνιολόγους και παιδαγωγούς. Επιλέχθηκαν η Αγγλία και η Σκοτία και μελετήθηκαν έγγραφα που αφορούν τα κριτήρια αξιολόγησης των νηπιαγωγών στο τέλος της εισαγωγικής περιόδου.
Τα δεδομένα έδειξαν ότι και οι δύο χώρες δίνουν έμφαση σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία του θεσμοθετημένου αναλυτικού προγράμματος και την εφαρμογή των νομικά προκαθορισμένων υποχρεώσεων των νηπιαγωγών. Προσόντα, όμως, που θεωρούνται επαγγελματικά από ειδικούς της προσχολικής παιδαγωγικής (κριτικός αναστοχασμός και επιστημονική δικαιολόγηση της πρακτικής) και από κοινωνιολόγους (αυτονομία και ισότητα μεταξύ συναδέλφων) δε συμπεριλαμβάνονται στην αγγλική περίπτωση ή δεν είναι τόσο σημαντικά όσο στη σκοτσέζικη περίπτωση.

Κατέβασε το άρθρο