“Εκπαιδευτική Πολιτική και Οικονομικός Πραγματισμός: Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη Σιγκαπούρη και την Κύπρο. Μια συγκριτική θεώρηση.”

Τεύχος 2

“Εκπαιδευτική Πολιτική και Οικονομικός Πραγματισμός: Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη Σιγκαπούρη και την Κύπρο. Μια συγκριτική θεώρηση.”

Παναγιώτης Περσιάνης

Σελίδες

Περίληψη

Το άρθρο επιχειρεί μια σύγκριση των κρατικών πολιτικών στην ανώτατη εκπαίδευση της Σιγκαπούρης και της Κύπρου, δύο μικρών χωρών που διατέλεσαν στο παρελθόν Βρετανικές αποικίες.

Το άρθρο επισημαίνει βαθιές διαφορές μεταξύ των δύο πολιτικών και υποστηρίζει πως αυτές μπορούν να εξηγηθούν από τα διαφορετικά δεδομένα σε τρεις τομείς :
(α) το βαθμό βιομηχανικής ανάπτυξης, (β) τις ανάγκες των αναπτυχθεισών στις δύο χώρες βιομηχανιών και (γ) το πολιτικό και πολιτισμικό συγκείμενο, και ειδικότερα, την ιεράρχηση αξιών στις δύο χώρες. Η τελευταία διαφορά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο τα δύο κράτη επιδιώκουν τη νομιμοποίησή τους.

Κατέβασε το άρθρο