Εκδηλώσεις του Κοσμοπολιτισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η μεταφορά Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και η εκδήλωση της στο ελληνικό δημοτικό σχολείο

Τεύχος 25

“Εκδηλώσεις του Κοσμοπολιτισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η μεταφορά Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής
και η εκδήλωση της στο ελληνικό δημοτικό σχολείο”

Σοφία Εξάρχου

Σελίδες 91 – 113

Περίληψη

Με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανέκυψαν με την παγκοσμιοποίηση, ένας ευρύς κύκλος ακαδημαϊκών έχει στραφεί στην έννοια του κοσμοπολιτισμού, μια αρχαία αλλά πολύ επίκαιρη ιδέα, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης. Καθώς η παγκοσμιοποίηση είχε ως συνέπεια αυτή τη στροφή στον κοσμοπολιτισμό (Caterall, 2011:342, Pichler, 2011, Szerszynski & Urry, 2002), η παρούσα μελέτη διερευνά τη μεταφορά εκπαιδευτικής πολιτικής από την Ευρώπη στην Ελλάδα σε μια προσπάθεια διερεύνησης εάν και πώς τα ιδεώδη του κοσμοπολιτισμού προωθούνται και μεταφέρονται από τις διεθνείς εκπαιδευτικές πολιτικές σε εθνικό και πρακτικό επίπεδο. Για να διευκολυνθεί η θεματική ανάλυση των ευρημάτων αυτής της έρευνας, το κοσμοπολίτικο πρότυπο εξετάζεται διεξοδικά και χωρίζεται σε τέσσερις διαφορετικές σχολές σκέψης: ηθικός, πολιτικός, πολιτισμικός και οικονομικός κοσμοπολιτισμός.

Τα πορίσματα της μελέτης τονίζουν τις συγκρουόμενες αντιλήψεις του κοσμοπολιτισμού σε επίπεδο ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής, καθώς και τη σύγχυση που προκύπτει στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πράξης. Ταυτόχρονα, τα συμπεράσματα της έρευνας αποτελούν έναυσμα για περαιτέρω έρευνα στο επιθυμητό προφίλ των πολιτών του μέλλοντος, καθώς αυτό παρουσιάζεται αντιφατικά στην υπερεθνική και την εθνική ατζέντα.

Κατέβασε το άρθρο