“Βία στο σχολείο. Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και Παρεμβάσεις”

Τεύχος 10

“Βία στο σχολείο. Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και Παρεμβάσεις”

Βάσω Αρτινοπούλου

Σελίδες

Περίληψη

Στο άρθρο αναλύονται οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την κοινωνική αναγνώριση, τη διερεύνηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της βίας.
Περιλαμβάνεται επίσης η προβληματική του ορισμού της σχολικής βίας και υιοθετείται μια θυματολογική προσέγγιση, στο βαθμό που το αίσθημα της υποκειμενικής θυματοποίησης αναγνωρίζεται ως συστατικό στοιχείο του ορισμού.
Αναφέρονται και αναλύονται τα κυριότερα ερευνητικά πορίσματα από ευρωπαϊκές χώρες που αφορούν την έκταση, τη συχνότητα και τις ποιοτικές όψεις του φαινομένου. Στο δεύτερο μέρος του άρθρου περιλαμβάνονται οι πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, με αναφορά καλών πρακτικών: α) σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και β) σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη.
Η αναγκαιότητα προστασίας των ανηλίκων και η πρόληψη της θυματοποίησής τους στο σχολικό περιβάλλον εντάσσεται στον πυρήνα μιας κοινωνικής αντεγκληματικής πολιτικής.

Κατέβασε το άρθρο