“Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών”

Τεύχος 7

“Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών”

Γιώργος Φλουρής

Σελίδες

Περίληψη

Το άρθρο αναφέρεται στην αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) και περιγράφει τις ποικίλες παραμέτρους που συμπεριλαμβάνονται κατά την αξιολογική διαδικασία, τις προσεγγίσεις ή μορφές αξιολόγησης που καθορίζουν τα συστήματα αξιολόγησης, όπως η διαμορφωτική, η τελική, η επιστημονική, καθώς και παράγοντες που επηρεάζουν το πλαίσιο της αξιολόγησης, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα, η κουλτούρα της εκπαίδευσης κ.α. Με στόχο τη διαμόρφωση μιας αντικειμενικότερης διαδικασίας αξιολόγησης προτείνεται η συνεκτίμηση ποικίλων στοιχείων, όπως η συγκέντρωση δεδομένων από διάφορες πηγές και από πολλαπλά πεδία/επίπεδα, η εφαρμογή γενικών και ειδικών κριτηρίων, η χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων εκτίμησης των δεδομένων. Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται η διεξαγωγή της αξιολογικής διαδικασίας με βάση τα παρακάτω στάδια εφαρμογής :
α) Το προκαταρκτικό στάδιο, στο οποίο επιχειρείται μια προεκτίμηση του Π.Σ. και του εκπαιδευτικού συστήματος, β) το στάδιο σχεδιασμού της αξιολόγησης του Π.Σ., το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες σχεδιασμού σχετικά με το «τι» και το «πώς» θα αξιολογηθεί το Π.Σ., γ) το στάδιο διεξαγωγής της αξιολόγησης και συλλογής δεδομένων κατά το οποίο εφαρμόζονται τα κριτήρια συλλογής των δεδομένων και αξιολόγησης του Π.Σ., δ) το στάδιο της οργάνωσης και ανάλυσης των δεδομένων που αποβλέπει στην οργάνωση και αποκωδικοποίηση όλων των στοιχείων, ε) το στάδιο της ερμηνείας και ανακοίνωσης των δεδομένων κατά το οποίο ερμηνεύονται και ανακοινώνονται τα δεδομένα και στ) το στάδιο διαχείρισης των δεδομένων και μεταξιολόγησης του Π.Σ., κατά το οποίο πραγματοποιείται η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και η επανεξέταση της όλης διαδικασίας αξιολόγησης.
Το άρθρο ολοκληρώνεται με αναφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Π.Σ. στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκε ότι οι προσπάθειες αξιολόγησής τους δεν ήσαν συστηματικές αλλά αποσπασματικές. Η περιορισμένη ανάπτυξη των πολιτικών της γνώσης στην Ελλάδα και η έλλειψη ουσιαστικών διαδικασιών αξιολόγησης των Π.Σ. στη χώρα μας, είχε ως αποτέλεσμα να μη δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη βελτίωση και αλλαγή τους αλλά, αντίθετα, συνέβαλαν στη συντήρηση και την αναπαραγωγή των παραδοσιακών δομών του Π.Σ.

Κατέβασε το άρθρο